English

Terms of service

Vous pouvez trouver la version francophone en dessous de la version néerlandophone. 

Algemene voorwaarden voor internetverkoop

De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen alvorens een internetbestelling te plaatsen. Bij iedere bestelling wordt hem gevraagd uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze voorwaarden aanvaardt, zo niet kan hij de bestelling niet afronden.

 

1. Identificatie van de verkoper

Mucovereniging vzw

Driebruggenstraat 124, 1160 Brussel

Ondernemingsnummer 0408938142

Telefoon: 02 613 27 10

E-mail sales@muco.be

 

2. Algemeenheden en definities

Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door de Mucovereniging aan eindgebruikers en dit op het grondgebied van België. Alle andere voorwaarden, zelfs die hernomen op de bestelbon van de koper, zijn uitgesloten. De Mucovereniging kan ten alle tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

De Mucovereniging is uitsluitend actief in België. Wij kunnen uw reservatie enkel aanvaarden indien het leveringsadres in België gelegen is. De overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands of het Frans, naar gelang van de keuze van de klant. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in één van deze beide talen gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de Brusselse rechtbanken zijn bevoegd.

Waar vermeld, zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een "consument"; dit is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden aankopen verricht op de website.

 

3. Totstandkoming internetverkoop

De catalogus met producten en hun omschrijving die op deze website terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een reservatiedocument in te vullen op onze website om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten. Mucovereniging behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren.

 

4. Eigendomsoverdracht

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte of geleverde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

 

5. Prijzen

De normale leverings- of verzendingskosten zijn aangegeven, rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie over zijn leveringsplaats. Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

 

6. Betaling

De klant kan zijn bestelling betalen:

  1. rechtstreeks (in streng beveiligde omgeving) -met de volgende betaalkaarten: VISA / MASTERCARD/ BANCONTACT / MISTER CASH - via internetbankieren: Dexia Netbanking; KBC/CBC Online, ING Homepay
  2. Indien hij als verkoper een bestelling plaatst, betaalt hij na afloop van zijn verkoopsactie het totale commerciële waarde van de verkochte producten. Hij doet dit ten laatste drie maanden na het plaatsen van zijn bestelling als verkoper. De niet-verkochte producten bezorgt hij eveneens ten laatste drie maanden na het plaatsen van zijn bestelling terug aan de Mucovereniging. Hij neemt hiervoor eerst contact op via sales@muco.be of 02 613 27 10 om de praktische modaliteiten van de terugzending af te spreken.

7. Levering

Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan de chauffeur bij levering vragen een identiteitsbewijs (of een kopie) te tonen. De klant tekent voor ontvangst van de levering. Bestellingen worden in principe geleverd door een koerier. Hiervoor betaalt de klant een bijdrage. (voor de gelijktijdige levering van meerdere pakketten op één adres betaalt de klant slechts éénmaal de leveringskost) De kosten worden duidelijk aangegeven tijdens het orderproces.

In geval van afwezigheid van de klant wordt een kaartje achtergelaten door de koerier waarop het plaatselijk postkantoor staat aangekruist, waar de klant op vertoning van een identiteitsbewijs zijn goederen kan afhalen. Indien de klant zijn goederen niet ophaalt binnen de 15 dagen, wordt de bestelling geannuleerd. De klant krijgt de door hem betaalde som terugbetaald, uitgezonderd de kosten van de levering.

Bestellingen die via koerierdienst geleverd worden, worden op gelijkvloers geleverd.

Bestellingen die in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, worden geleverd binnen de 4 weken.

Voor bestellingen die niet in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, contacteert Mucovereniging (via e-mail) de klant altijd om een leveringsdatum af te spreken.

 

Indien bij betaling via overschrijving twee dagen voor de geplande leveringsdatum de betaling nog niet ontvangen is, wordt de klant hiervan verwittigd en na betaling gecontacteerd om een nieuwe leveringsdatum af te spreken.

8. Contact en opmerkingen levering

Voor klachten in verband met zijn bestelling, kan de koper terecht bij de Mucovereniging op 02 613 27 10 (van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u) of via sales@muco.be.

Elke klacht betreffende zichtbare schade aan de verpakking van de geleverde goederen dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering door een koerier. Opmerkingen over beschadigingen en defecten aan het geleverde product dienen steeds binnen de 24u na levering per mail gemeld te worden via sales@muco.be.

9. Recht van verzaking

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.

Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen "zoals in een etalage". Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige toestellen worden niet teruggenomen. Bovendien dient hij binnen dezelfde termijn de producten in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid terug te sturen naar: Mucovereniging, Driebruggenstraat 124, 1160 Brussel.

Binnen de 30 dagen na acceptatie van de terugname zal Mucovereniging de betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de kosten van levering.

10. Bewijs

De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (email – back-up).

11. Transportkosten

Een aantal producten hebben geen verzendingskosten, bijvoorbeeld digitale tickets. Prijzen in euro.

Deze voorwaarden gelden vanaf 1/1/2018

----------------------------------------------------------------------------

Conditions générales pour la vente sur internet
Le client est invité à prendre connaissance des conditions générales de vente par Internet avant de passer commande. Pour chaque commande, il lui sera demandé de confirmer expressément qu'il accepte ces conditions, sans quoi la commande ne pourra être complétée.

1. Identification du vendeur
Association Muco asbl
Rue des Trois Ponts 124, 1160 Bruxelles
Numéro d’entreprise 0408938142
Téléphone: 02 613 27 10
E-mail sales@muco.be

2. Généralités et définitions
Les présentes conditions de vente sont les seules d'application pour la vente sur internet entre l’Association Muco et l'utilisateur final, et ce sur le territoire belge. Toutes les autres conditions, y compris celles indiquées sur le bon de commande de l'acheteur, sont exclues. Association Muco peut à tout moment apporter des modifications à ces conditions générales de vente. Pour les contrats en cours, les conditions générales de vente qui étaient en vigueur au moment de la conclusion de la vente restent d'application. Association Muco est actif uniquement en Belgique. Nous ne pouvons accepter une commande que si l'adresse de livraison se trouve en Belgique. Au choix du client, le contrat peut être conclu soit en français soit en néerlandais. L'échange de données et/ou d'informations se font aussi dans une de ces deux langues. Le client ne pourra en aucun cas invoquer le fait qu'il ne maîtrise pas entièrement une langue pour demander la non application d'une ou de plusieurs conditions générales de ventes. Tout litige sera soumis au droit belge et seuls les tribunaux de Bruxelles seront compétents. Comme spécifié, les présentes dispositions ne seront d'application que pour l'achat par un 'consommateur', soit une personne physique ou morale qui réalise des achats sur le site web à des fins exclusivement non-professionnelles.

3. Réalisation des ventes par internet
La liste des produits et leur description disponibles sur ce site web ne constituent pas une offre en soi. Le fait de remplir une réservation par internet ne constitue pas une vente. La vente est conclue uniquement à la réception du courriel de confirmation. Afin de s'assurer de la fiabilité des clients, l’Association Muco se réserve le droit de demander des informations complémentaires et à défaut de refuser la commande.

4. Réserve de propriété
Nonobstant l'article 1583 du Code Civil les marchandises vendues ou livrées restent la propriété exclusive de l’Association Muco jusqu'au paiement intégral de la facture. En dépit de cette réserve de propriété, le risque de perte ou de dommage est transféré au client dès qu'il entre en possession de la marchandise.

5. Prix
Les frais d'envoi ou de livraison sont calculés en tenant compte de l'adresse de livraison mentionnée par le client. Toutes les offres sont valables tant qu'elles sont reprises sur le site Web. Les prix indiqués sont susceptibles de modification. Le prix des articles sera cela indiqué sur INTERNET au moment de la commande.

6. Paiement

Le client peut régler sa commande:
a) directement (méthode hautement sécurisée), au moyen des cartes de paiement VISA / MASTERCARD / BANCONTACT / MISTER CASH , via PC banking : Dexia Netbanking; KBC/CBC Online, ING Homepay
b) S'il passe une commande en tant que vendeur, il paie la valeur commerciale totale des produits vendus à la fin de son opération de vente. Il doit le faire au plus tard trois mois après avoir passé sa commande. Il retournera également les produits invendus à l’Association Muco au plus tard trois mois après avoir passé sa commande. Pour ce faire, il doit d'abord contacter sales@muco.be ou 02 613 27 10 pour convenir des modalités pratiques du retour.

7. Livraison
Pour la sécurité du client, le chauffeur peut, lors de la livraison, demander à celui-ci de présenter une pièce d'identité (ou une copie). Le client signe pour réception de la livraison. Les commandes sont, en principe, livrées par un coursier. A cette fin, le client paie une contribution (si plusieurs colis sont livrés en une seule fois à la même adresse, le client ne paie qu'une seule fois les frais d'envoi). Les frais d'envoi sont clairement indiqués lors de la procédure de commande.

En cas d'absence du client lors de la livraison, le coursier laissera un récépissé avec l'adresse du bureau postal où le colis pourra être retiré sur présentation d'une pièce d'identité. Au cas où le client n'irait pas retirer le colis endéans les 15 jours, la commande sera annulée. Le client sera remboursé du montant des marchandises, à l'exclusion des frais d'envoi. Les coursiers livrent les commandes au rez-de-chaussée. Les commandes dont les articles sont de stock sont livrées endéans les 4 semaines. Pour les articles qui ne sont pas de stock au moment de la commande, l’Association Muco contacte toujours le client afin de convenir d'une date de livraison.

Dans le cas où le paiement est effectué par virement bancaire, et que celui-ci n'a pas été réceptionné au plus tard 2 jours avant la date prévue de la livraison, le client en sera avisé, et après réception du paiement, sera contacté pour fixer une nouvelle date de livraison.

8. Contact et remarques concernant la livraison
Pour les plaintes éventuelles concernant sa commande, le client peut contacter l’Association Muco au 02 613 27 10 (du lundi au vendredi de 9h à 17h) ou par courriel à sales@muco.be.
Toute réclamation concernant les dommages visibles à l'emballage doit, pour être prise en considération, faire l'objet d'une communication écrite au moment de la livraison sur le document accompagnant le colis. Les observations quant aux dommages et défauts des produits livrés doivent être signalés endéans les 24 heures de livraison par la poste et adressées à sales@muco.be.

9. Droit de renonciation
Cette disposition n'est valable que pour les commandes passées sur Internet par les consommateurs.
Conformément à la loi du 6 avril 2010, le consommateur a le droit de notifier au vendeur qu'il renonce à l'achat sans encourir de pénalité et sans donner de raisons endéans les 14 jours à dater du jour suivant la livraison du produit. Ce délai doit permettre au client d'évaluer la marchandise. Les articles utilisés, installés ou endommagés ne seront pas repris.
En outre, dans les mêmes délais, les marchandises devront être envoyées complètes et en l'état dans leur emballage d'origine, accompagnées des modes d'emploi et de la facture (ou d' une copie) et ou du bon de livraison , à ses frais et sous sa responsabilité à l’Association Muco, Rue des Trois Ponts 124, 1160 Bruxelles. Endéans les 30 jours de l'acceptation du retour par Association Muco, le remboursement sera effectué, à l'exception des frais de livraison.

10. Preuve
Toutes les parties acceptent les preuves électroniques (courriels, backup)

11. Frais de transport
Certains produits ne nécessites pas de frais d’envoi, par exemple les tickets électroniques. Les prix sont compris en euro.

Ces conditions sont d'applications à partir du 1/1/2018