English

Shipping policy

Verzendvoorwaarden

Vous pouvez trouver la version francophone en dessous de la version néerlandophone. 

Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan de chauffeur bij levering vragen een identiteitsbewijs (of een kopie) te tonen. De klant tekent voor ontvangst van de levering. Bestellingen worden in principe geleverd door een koerier. Hiervoor betaalt de klant een bijdrage. (voor de gelijktijdige levering van meerdere pakketten op één adres betaalt de klant slechts éénmaal de leveringskost) De kosten worden duidelijk aangegeven tijdens het orderproces.

De klant kan ervoor kiezen om zijn bestelling op te halen in de kantoren van de Mucovereniging (Driebruggenstraat 124, 1160 Brussel). Gelieve er rekening mee te houden dat dit enkel kan op weekdagen (niet op feestdagen) tussen 9u en 15u30 en mits vooraf ons hierover een dag op voorhand te informeren door een e-mail te sturen naar info@muco.be met vermelding van verwachte afhaaldatum en -uur.

In geval van afwezigheid van de klant wordt een kaartje achtergelaten door de koerier waarop het plaatselijk postkantoor staat aangekruist, waar de klant op vertoning van een identiteitsbewijs zijn goederen kan afhalen. Indien de klant zijn goederen niet ophaalt binnen de 15 dagen, wordt de bestelling geannuleerd. De klant krijgt de door hem betaalde som terugbetaald, uitgezonderd de kosten van de levering.

Bestellingen die via koerierdienst geleverd worden, worden op gelijkvloers geleverd.

Bestellingen die in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, worden geleverd binnen de 4 weken.

Voor bestellingen die niet in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, contacteert Mucovereniging (via e-mail) de klant altijd om een leveringsdatum af te spreken.

Indien bij betaling via overschrijving twee dagen voor de geplande leveringsdatum de betaling nog niet ontvangen is, wordt de klant hiervan verwittigd en na betaling gecontacteerd om een nieuwe leveringsdatum af te spreken.

----------------------------------------------------

Pour la sécurité du client, le chauffeur peut, lors de la livraison, demander à celui-ci de présenter une pièce d'identité (ou une copie). Le client signe pour réception de la livraison. Les commandes sont, en principe, livrées par un coursier. A cette fin, le client paie une contribution (si plusieurs colis sont livrés en une seule fois à la même adresse, le client ne paie qu'une seule fois les frais d'envoi). Les frais d'envoi sont clairement indiqués lors de la procédure de commande.

Le client peut choisir de collecter sa commande dans les bureaux de l'association Muco (rue des Trois Ponts 124, 1160 Bruxelles).Veuillez noter que cela n'est possible que les jours de semaine (pas les jours fériés) entre 9h00 et 15h30 et à condition que vous nous informiez un jour à l'avance en envoyant un e-mail à info@muco.be indiquant la date et l'heure prévues pour le ramassage.

En cas d'absence du client lors de la livraison, le coursier laissera un récépissé avec l'adresse du bureau postal où le colis pourra être retiré sur présentation d'une pièce d'identité. Au cas où le client n'irait pas retirer le colis endéans les 15 jours, la commande sera annulée. Le client sera remboursé du montant des marchandises, à l'exclusion des frais d'envoi. Les coursiers livrent les commandes au rez-de-chaussée. Les commandes dont les articles sont de stock sont livrées endéans les 4 semaines. Pour les articles qui ne sont pas de stock au moment de la commande, l’Association Muco contacte toujours le client afin de convenir d'une date de livraison.